Nasza szkoła

Szkoła Podstawowa nr 2 w Radzionkowie, obecnie nosząca imię Jana Pawła II, mimo że mieści się w budynku z lat trzydziestych naszego stulecia, ma o wiele dłuższą historię. Wskazują na to zachowane w szkolnym archiwum kroniki oraz rejestry uczniów sięgające końca XIX wieku.

Pierwszy zachowany wpis w kronice szkolnej pochodzi z roku 1897. Jako placówka oświatowa jest to prawdopodobnie najstarsza szkoła w Radzionkowie, ponieważ w roku 1937 przeniesiono do nowego budynku szkołę, zajmującą wcześniej budynki w pobliżu radzionkowskiego kościoła, a te z kolei powstały, jako rozbudowa pierwszej dwuizbowej szkoły mieszczącej się w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

W początkowym okresie swojego istnienia była to szkoła niemiecka, jako że Śląsk należał wówczas do Prus.  Pierwsza zachowana odbitka pieczęci wskazuje na nazwę „Katholische  Schule II Radzionkau”. W tych latach szkołą kierował prof. Hanke.

Pierwsze polskie wpisy pojawiają się dopiero w roku 1922, a więc po plebiscycie i włączeniu części Górnego Śląska do Polski.

Od roku szkolnego 1922/1923 kronika prowadzona jest w języku polskim, a szkoła przyjmuje nazwę „Katolicka Szkoła Powszechna nr 2 w Radzionkowie”. W roku 1927 jej nazwa zostaje zmieniona na „Katolicką Szkołę Powszechną [nr 2] im. ks. Bogedaina”.  Kierownikami szkoły w okresie międzywojennym byli kolejno: Paweł Merkel, Rufin Brzoza, Stanisław Wójcik i Andrzej Reguła. 

W 1935 roku zatwierdzono plan budowy nowego budynku szkolnego. Jego projektantem był Karol Schayer, absolwent Politechniki Lwowskiej, który jest autorem wielu projektów architektonicznych Katowic (w tym - zburzonego przez Niemców - gmachu Muzeum Śląskiego). Budynek naszej szkoły jest charakterystycznym przykładem unikatowej międzywojennej architektury  modernistycznej.

Uroczyste otwarcie nowej placówki szkolnej miało miejsce 7 listopada 1937 roku. Pełna jej nazwa brzmiała: „Publiczna Szkoła Powszechna nr 2 w Radzionkowie”.  Kierownictwo szkoły pozostało w rękach Andrzeja Reguły.

Dwa lata później dyrekcja szkoły uzyskała zgodę na nadanie jej imienia marszałka Józefa Piłsudskiego. Do uroczystości nadania imienia prawdopodobnie jednak nie doszło ze względu na wybuch wojny.  Ostatni wpis w przedwojennej kronice brzmi: „Ferie wakacyjne trwać będą od      27 czerwca 1939 r. do 2 września 1939 włącznie.”

Podczas okupacji pomieszczenia szkolne Niemcy zaadaptowali na szpital. Dopiero po wojnie budynek odzyskał swoje dawne przeznaczenie.  Pierwszym powojennym kierownikiem szkoły był ten sam Andrzej Reguła. Kolejno szkołą zarządzali: Jan Michalik, Gerard Burzyk, Gabriela Wierszeń, Grzegorz Kłaczek, Justyna Urbańska i obecnie Agnieszka Jochlik.

W czasach stalinowskich szkoła działała pod patronatem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Z zapisków w szkolnej kronice wynika, że we wrześniu 1962 roku przygotowywała się do nadania jej imienia Janka Krasickiego. Uroczystość ta jednak została przełożona z powodu nieukończonego remontu budynku, a potem z jakichś powodów pomysł nie doczekał się w ogóle realizacji. 

W 1975 roku po włączeniu Radzionkowa do Bytomia „Dwójka” została „Dwunastką” (Szkoła Podstawowa nr 12 w Bytomiu). Wróciła do swojej dawnej nazwy po uzyskaniu przez Radzionków samodzielności (1998).

XXI wiek przyniósł „Dwójce” wreszcie patrona.  Na wniosek Rady Rodziców i za zgodą władz miejskich otrzymała imię Jana Pawła II. Uroczystość nadania szkole imienia miała miejsce 16 października 2006 roku.

Przez kilka ostatnich lat trwał tutaj generalny remont. Szkołę ocieplono, wymieniono instalację grzewczą i częściowo elektryczną. Odremontowano korytarze i klasy oraz salę gimnastyczną.

W roku 2011/2012 oddano do użytku nowoczesne wielofunkcyjne boisko szkolne. W bieżącym roku szkolnym (2012/2013) otwarto w „Dwójce” po raz pierwszy klasy profilowane:  sportową  (o profilu tenisa ziemnego) oraz klasę z rozszerzonym językiem angielskim.

oprac. Ewa Biskup

1. Celem nadrzędnym Szkoły jest wszechstronny rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnych zainteresowań i predyspozycji psychofizycznych, w oparciu o wartości oparte na dobru; przygotowanie do życia w nowoczesnym społeczeństwie przy jednoczesnym uświadamianiu, jak wielką wartość stanowi tradycja, którą winno się szanować i współtworzyć.
2. Celem działalności Szkoły jest współpraca z rodzicami uczniów i ich zaangażowanie do współdziałania w procesie dydaktyczno-wychowawczym.
3. Celem działalności Szkoły jest również stworzenie w szkole warunków przyjaznych uczniom i zapewnienie wysokiej jakości kształcenia, wychowania i opieki, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wychowanie patriotyczne.
4. Szkoła stwarza warunki do pełnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne.
5. Szkoła realizuje prawo każdego ucznia do kształcenia, wychowania, opieki odpowiedniej do wieku i rozwoju, uwzględniając zasady bezpieczeństwa oraz ochronę i promocję zdrowia.
6. Szkoła w zakresie nauczania zapewnia uczniom:
a) wprowadzanie w świat nauki przez poznanie języka, pojęć, twierdzeń i metod właściwych dla wybranych dyscyplin naukowych na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie,
b) naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem,
c) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań,
d) dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści,
e) rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo- skutkowych, funkcjonalnych, czasowych, przestrzennych, itp.)
f) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,
g) traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,
h) rozwijanie umiejętności społecznych poprzez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej,
i) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.
7. W Szkole uczniowie kształcą swoje umiejętności, wykorzystując zdobywaną wiedzę, aby lepiej przygotować się do pracy w warunkach współczesnego świata. Nauczyciele stwarzają uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności:
a) planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się, przyjmowania coraz większej odpowiedzialności za własna naukę,
b) skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i brania pod uwagę poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień,
c) efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania z poszanowaniem obowiązujących norm,
d) rozwiązywania problemów w twórczy sposób,
e) poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
f)wykorzystywania w praktyce zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków,
g) rozwoju sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,
h) przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.
8. Szkoła w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, zmierza do tego, aby uczniowie w szczególności:
a) znajdowali w Szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego,
b) rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie,
c) mieli świadomość życiowej użyteczności, zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie,
d) stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, umiejętnie godząc dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z wolnością innych,
e) poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągania wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie,
f) uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie, w szacunku dla dziedzictwa kulturowego i postaw patriotycznych,
g) przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się,
h) kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.
9. Rodzice i nauczyciele, na zasadach określonych w Statucie, współdziałają ze sobą w sprawach wychowywania i kształcenia dzieci i młodzieży.
10. Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny.
11. Szkoła realizuje cele edukacyjne, zadania Szkoły i treści programowe w zakresie i na zasadach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
12. W zakresie działalności dydaktycznej Szkoła w szczególności:
a) umożliwia zdobycie wiadomości i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Szkoły,
b) pomaga przyszłym absolwentom dokonać świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia,
c) działa w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów, może organizować koła zainteresowań, imprezy kulturalne, imprezy sportowe, olimpiady i konkursy,
d) zapewnia wszechstronną pomoc uczniom mającym trudności z opanowaniem treści programu nauczania, dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości rozwoju ucznia.
13. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie szkolnych planów nauczania.
14. W zakresie działalności wychowawczej Szkoła w szczególności:
a) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad, określonych w Ustawie i przepisach do niej wykonawczych, w szczególności w Statucie, stosownie do warunków Szkoły i wieku uczniów,
b) upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości,
c) kształtuje postawy patriotyczne (także w wymiarze lokalnym),
d) sprzyja zachowaniom proekologicznym,
e) umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
f) szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości,
g) budzi szacunek do pracy,
h) wypracowuje i realizuje program będący alternatywą dla zagrożeń społecznych młodego człowieka.
15. Szkoła udziela pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych
 potrzebna jest pomoc i wsparcie. 

Zapraszamy na wirtualny spacer po szkole

 

Wykorzystane żródła:

  1. Kroniki szkolne, rejestry uczniów z lat 80. i 90. XIX w.
  2. Knosała Józef, Parafia Radzionkowska: Jej dawniejsze i dzisiejsze stosunki [reprint wydania z 1926 roku ]. Katowice, 1990.
  3. J. Krawczyk i In., Dzieje Radzionkowa. Radzionków, 2002.
  4. Wspomnienia mieszkańców Radzionkowa: p. Józefa Kota, p. Alfreda Gedigi.

Nasze dzieci osiągnięcia, wycieczki, wspólna zabawa

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.