„WIEM, UMIEM, ROZUMIEM – Poprawa jakości kształcenia w Gminie Radzionków”

 

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia i oferty edukacyjnej w wybranych placówkach oświatowych na terenie Gminy Radzionków oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz doposażenie szkolnych pracowni pozwalających na realizację zajęć dla uczniów zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami.

 

Planowanym efektem projektu jest wzrost standardu kształcenia i pakietu edukacyjnego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radzionkowie oraz w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Radzionkowie ukierunkowanego na rozwój zainteresowań, kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów niezbędnych na rynku pracy oraz łagodzenie ich trudności w nauce. W związku z tym, że uczestnikami projektu są uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz uczniowie klas I-VIII Szkoły Podstawowej Nr 2 w Radzionkowie projektuje się, że poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych nastąpi rozwój indywidualnych zainteresowań, uzdolnień, kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wyrównanie szans edukacyjnych uczniów.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

 

Całkowita wartość projektu to: 921 938,01 zł.

Wkład Funduszy Europejskich (dofinansowani z EFS): 783 647,30 zł. 

 

 

Mali przyrodnicy 

Zajęcia metodą eksperymentu dla klas I-III prowadzone są w naszej szkole w ramach projektu "Wiem, umiem, rozumiem". Uczniowie poznają świat przyrody m.in. poprzez eksperymenty przyrodnicze, tworzenie ogrodu przyrodniczego, gry terenowe, gry dydaktyczne, a także korzystanie z przyrodniczych programów komputerowych z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.  Uczniowie wysokie wyniki w edukacji osiągają, gdy angażują dużą ilość zmysłów w działanie. Dlatego eksperymenty i doświadczenia są efektywnym sposobem nauczania. Zapadają one na długo w pamięć dzieci oraz uczą rozumowania przyczynowo- skutkowego. Takie ćwiczenia to pomysł na rozrywkę, która kształtuje, sprawia dużo radości dzieciom i propaguje dbanie o środowisko i planetę. 

     

 

Matematyka metodą eksperymentu dla uczniów kl. V-VIII

Zajęcia „Matematyka metodą eksperymentu” były organizowane dla chętnych uczniów klas V-VIII których celem jest rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych, rozwijanie umiejętności posługiwania się matematyką w odniesieniu do potrzeb rynku pracy w kontekście jej stosowania w życiu gospodarczym, doskonalenie zdobytych umiejętności w rozwiązywaniu problemów matematycznych i nabywanie nowych umiejętności, rozwijanie pamięci oraz umiejętności myślenia abstrakcyjnego i logicznego rozumowania, wyrabianie nawyku obserwacji, eksperymentowania, samodzielnego poszukiwania i zdobywania informacji. Uczniowie ćwiczyli te umiejętności rozwiązując ciekawe zagadki, krzyżówki,  łamigłówki matematyczne, ucząc się kodowania i dekodowania, układając klocki wafle matematyczne, budując figury przestrzenne za pomocą klocków konstrukcyjnych. Podczas zajęć wykorzystano metody aktywizujące oraz eksperymentalne, które rozwijają postawy kreatywne. Każde zajęcia upływały w milej atmosferze. 

  

Matematyka metodą eksperymentu dla uczniów klas I – IV

Od września 2021 roku uczniowie klasy II C uczestniczą w projekcie „Wiem, umiem, rozumiem – poprawa jakości kształcenia w Gminie Radzionków” o nazwie „Matematyka metodą eksperymentu dla uczniów klas I – IV”. Poprzez uczestnictwo w tym projekcie u uczniów wspierane są  funkcje niezbędne dla rozwoju zdolności liczenia i rozwiązywania zadań matematycznych: synteza i analiza wzrokowa, myślenie przyczynowo-skutkowe, orientacja w przestrzeni, spostrzegawczość i koncentrację uwagi. Uczniowie realizując konkretne zadania mają możliwość rozwijania zdolności i zainteresowań matematycznych, wyrabiają nawyk obserwacji, eksperymentowania i samodzielnego poszukiwania i zdobywania informacji oraz uczą się dostrzegania prawidłowości matematycznych w otaczającym nas świecie. Wszystko to odbywa się poprzez zabawę i pracę w zespołach zadaniowych.

 

 

Multimedialna logopedia

W trakcie zajęć kształtowany jest prawidłowy rozwój mowy, który bezpośrednio wpływa na rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy dziecka, zaspakajając jego potrzeby akceptacji, sukcesu, poczucia własnej wartości, budowania więzi i kontaktów z rówieśnikami. Zajęcia, ze względu na wykorzystanie programów multimedialnych, zakupionych ze środków projektowych, mają atrakcyjną formę dla dzieci. 

Terapia biofeedback

W ramach realizowanego przez naszą szkołę projektu "WIEM, UMIEM, ROZUMIEM - Poprawa jakości kształcenia w Gminie Radzionków” stworzyliśmy w naszej placówce gabinet do prowadzenia terapii biofeedback. Zajęcia będą prowadzone przez naszych nauczycieli, którzy ukończyli specjalistyczny kurs.

   

Zajęcia z j. niemieckiego 

W ramach projektu prowadzone są następujące zajęcia:

- zajęcia rozwijające uzdolnienia z języka niemieckiego;

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka niemieckiego.

Udział uczniów w wyżej wymienionych zajęciach dodatkowych pozwala im na wyrównanie braków edukacyjnych poprzez wzrost wiedzy i umiejętności, złagodzenie dysfunkcji utrudniających naukę oraz rozwijanie swoich zdolności i umiejętności.

 

 

Nasze dzieci osiągnięcia, wycieczki, wspólna zabawa

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.