41-922 Radzionków, ul. Szymały36 +48 32 286 63 59 szkola@sp2.radzionkow.pl

BIP - Szkoły Podstawowej nr 2 w Radzionkowie

BIP - Szkoły Podstawowej nr 2 w Radzionkowie

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności wykonana została na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej” w związku z wdrożeniem WCAG 2.1. Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności Szkoły Podstawowej nr 2 w Radzionkowie

Wstęp

Szkoła Podstawowa nr 2 w Radzionkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Radzionkowie o nazwie http://www.sp2radzionkow.pl

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. 1. Wiele zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej. 2. Wiele materiałów tekstowych nie posiada odpowiedniej hierarchii nagłówków. 3. Publikowane nagrania wideo nie posiadają audiodeskrypcji lub treści alternatywnej. 4. Formularz zapisu do newsletter e-mail i sms nie weryfikuje poprawności działań użytkownika i nie wskazuje zidentyfikowanych błędów, nie umożliwia zatem ich bieżącej poprawy. Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Szkołę Podstawową nr 2 w Radzionkowie .

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontaktować można się także telefonicznie pod numerem telefonu: 32 286 63 59 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. koordynator: Monika Dyszy

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Szkoła Podstawowa nr 2 powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Szkoła Podstawowa nr 2 zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Szkoła Podstawowa nr 2 odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich na stronie https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły Podstawowej nr 2 w Radzionkowie
1) Opis dostępności wejścia do budynku. Budynek posiada trzy wejścia. Wejście główne , wejście boczne – do świetlicy szkolnej i wejście boczne nr 2 (od strony boiska). Żadne z wejść nie umożliwia dostania się do budynku wprost z poziomu terenu Budynek jest wielokondygnacyjny, bardzo duża ilość schodów na wielu poziomach uniemożliwia przemieszczanie się na wózku inwalidzkim.
2) Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet. Żadna z toalet nie jest dostępna dla osób na wózkach inwalidzkich ze względu na konieczność pokonania schodów. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.
3) Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
4) Rozkład sal i pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2 w Radzionkowie

W budynku znajdują się następujące sale i pomieszczenia:
Parter:

· mała sala gimnastyczna

· stołówka

· kuchnia

· toalety

· świetlica szkolna

· szatnie

· biblioteka

· pokój nauczycielki

· pomieszczenie gospodarcze

Półpiętro :

· sala gimnastyczna

· szatnia

· toaleta

· pomieszczenie gospodarcze dla wf-istów

1 piętro

· sekretariat

· gabinety dyrektora i wicedyrektora

· toaleta

· kuchnia (pomieszczenie gospodarcze )

· gabinet pedagoga, psychologa, logopedy

· 5 sal lekcyjnych

Pół piętro

· gabinet higienistki

· archiwum

· 1 sala lekcyjna (niepełnowymiarowa)

2 piętro

· 6 sal lekcyjnych

· 2 toalety

3 piętro

· izolatka

· 6 sal lekcyjnych

Z przodu szkoły (przy głównym wejściu szkoły) znajduję się również

- 1 pomieszczenie gospodarcze

Przy wejściu głównym znajduje się dzwonek, którym może przywołać pracownika Szkoły, który może asystować osobie niepełnosprawnej w drodze do sekretariatu szkoły. Przed wejściem głównym nie ma podjazdu dla wózka inwalidzkiego( pomoc jedynie osobom słabosłyszącym i niedowidzącym ).

5) Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Osoba niepełnosprawna może skorzystać z przeznaczonego dla niej miejsca parkingowego znajdującego się przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 2, przy ul. Szymały.

6) Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

7)Informacja dla osób niesłyszących

Na mocy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zwana dalej "osobą uprawnioną" ma prawo do:

-załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej;

Prawnym rozwiązaniem wprowadzonym przez ustawę o języku migowym i innych środkach komunikowania się jest możliwość reprezentowania osoby uprawnionej przez osobę przybraną. Może nią być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) ani SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych). Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.

-kontaktu ze szkołą za pośrednictwem narzędzi współczesnej komunikacji, w szczególności poprzez:

§ korzystanie z poczty elektronicznej

§ korzystanie z platformy ePUAP

8) Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online . W Szkole zatrudniony jest surdopedagog.

9)Aplikacje mobilne
Brak

Dane teleadresowe:
Szkoła Podstawowa nr 2 w Radzionkowie Ul. Szymały 36, 41-922 Radzionków
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
nr tel.: 32 286 63 59

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.